Tipăreşte pagina

Fonduri europene pentru agricultura României

România susţine financiar şi fiscal agricultura prin programe multianuale şi prin aplicarea unor scheme de finanţare care să faciliteze absorbţia integrală a fondurilor europene disponibile pentru acest sector.

Cele trei documente programatice în baza cărora sunt accesate sumele alocate României din fondurile comunitare destinate agriculturii, dezvoltării rurale şi pescuitului (PNDR, POP, FEGA) au fost orientate către modelul agricol european, care se bazează pe un sector competitiv, modern şi dinamic, orientat spre piaţă, îndeplinind, totodată, şi alte funcţii conexe, cum ar fi dezvoltarea durabilă, protejarea mediului înconjurător, respectiv îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru populaţia din mediul rural.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR) reprezintă documentul programatic în baza căruia sunt accesate sumele alocate României, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, pentru perioada de programare 2007-2013. Alocarea financiară din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR), acordată pentru implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) în perioada 2007 – 2013 este de 8.124,20 mil. Euro. La aceasta, se adaugă contribuţia naţională, de la bugetul de stat, în valoare de 1.972,88 mil. Euro.

Măsurile concrete care sunt implementate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală sunt grupate,  în funcţie de tipul investiţiei şi domeniile vizate, în următoarele axe:

Axa 1 are ca obiectiv dezvoltarea unei agriculturi competitive bazată pe cunoaştere şi iniţiativă privată, prin care se asigură implementarea standardelor comunitare şi consolidarea sectorului agroalimentar;

Axa 2 are obiectivul de a îmbunătăţi mediul în spaţiul rural şi de a conserva biodiversitatea printr-un management durabil al terenurilor agricole şi forestiere;

Axa 3 are obiectivele strategice de îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural, diversificarea economiei rurale, promovarea cunoaşterii şi îmbunătăţirea potenţialului uman;

Axa 4 are ca obiectiv sprijinirea dezvoltării rurale prin îmbunătăţirea guvernării locale şi promovarea potenţialului endogen. O prioritate de finanţare a acestei axe o reprezintă şi implementarea programului pilot LEADER pentru încurajarea inovaţiei în sectorul agricol şi forestier, folosirea resurselor naturale şi culturale într-un mod raţional şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale.

Programul Operaţional pentru Pescuit (POP) 2007 – 2013 a fost elaborat în aşa fel încât contribuţia financiară alocată prin Fondul European pentru Pescuit va completa sprijinul financiar acordat la nivel naţional, regional şi local în domeniu. Obiectivele generale ale Programului vizează: dezvoltarea competitivităţii şi durabilităţii sectorului piscicol primar; dezvoltarea pieţei pentru produsele sectorului piscicol; susţinerea dezvoltării durabile a zonelor pescăreşti şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în aceste zone; susţinerea unei implementări adecvate a POP în cadrul Politicii Comune pentru Pescuit. Alocarea financiară din Fondul European pentru Pescuit 2007 – 2013 pentru Programul Operaţional pentru Pescuit este de 230,71 mil. Euro, la care se adaugă contribuţia naţională de la bugetul de stat în sumă de 76,90 mil. Euro.

În cadrul măsurilor de sprijin finanţate prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură(FEGA), finanţarea se acordă prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) sub formă de plăţi directe la hectar, respectiv în cadrul măsurilor de piaţă pentru implementarea mecanismelor comerciale conform Politicii Agricole Comune (PAC).

În fiecare an, peste 1,1 milioane de fermieri beneficiază de plata directă pe suprafaţă. Principalele măsuri de piaţă derulate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sunt: programul naţional vitivinicol; furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate; ajutor comunitar pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate în instituţiile scolare; sprijin comunitar acordat pentru grupurile de producători în sectorul legume-fructe; ajutor pentru restructurarea industriei zahărului; programul european de încurajare a consumului de fructe în şcoli.